• കൊയിലാണ്ടി
  • May 21, 2024

ATM കൗണ്ടറിലെ ക്യാഷ് ട്രേയിൽ പണം കണ്ടെത്തി

കൊയിലാണ്ടി: കനറാ ബാങ്കിലെ ATM കൗണ്ടറിലെ ക്യാഷ് ട്രേയിൽ നിന്ന് 9000 രൂപ കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൊയിലാണ്ടി പുതിയ ബസ്സ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്തുള്ള പി. എം. ആർ. ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കനറാ ബാങ്കിന്റെ ATM കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് പണം …