• കൊയിലാണ്ടി
  • April 21, 2024

കൊയിലാണ്ടി: ദേശീയ പാതയിൽ മൂരാട് പുതിയ പാലം നിർമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പഴയ പാലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് 34 മീറ്റർ വീതിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമിക്കുന്നത്. ദേശീയപാത ആറ് വരിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം. മൂരാട് പാലവും പാലോളിപ്പാലവും അതിനിടയിലുള്ള 2.1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ദേശീയപാതയും പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. അഴിയൂർ വെങ്ങളം റീച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത്.എന്നാൽ മൂരാട് പാലത്തിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെങ്ങളം മുതൽ അഴിയൂർവരെ നീളുന്ന ദേശീയപാത റീച്ചിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി മൂരാട് പാലം പണി പ്രത്യേകമായി വേഗത്തിൽ തീർക്കാനാണ് ഈ ഭാഗം മാത്രം കരാർ നൽകിയത്. ഹരിയാണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ഇ ഫൈവ് ഇൻഫ്രാ സ്‌ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന കമ്പനിയാണ് പാലം നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കൊയിലാണ്ടി: ദേശീയ പാതയിൽ മൂരാട് പുതിയ പാലം നിർമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. പഴയ പാലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് 34 മീറ്റർ വീതിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമിക്കുന്നത്. ദേശീയപാത ആറ് വരിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം. മൂരാട് പാലവും പാലോളിപ്പാലവും അതിനിടയിലുള്ള 2.1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ദേശീയപാതയും പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. അഴിയൂർ വെങ്ങളം റീച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണിത്.എന്നാൽ മൂരാട് പാലത്തിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെങ്ങളം മുതൽ അഴിയൂർവരെ നീളുന്ന ദേശീയപാത റീച്ചിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി മൂരാട് പാലം പണി പ്രത്യേകമായി വേഗത്തിൽ തീർക്കാനാണ് ഈ ഭാഗം മാത്രം കരാർ നൽകിയത്. ഹരിയാണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ഇ ഫൈവ് ഇൻഫ്രാ സ്‌ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ എന്ന കമ്പനിയാണ് പാലം നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.