• കൊയിലാണ്ടി
  • April 21, 2024

കൊയിലാണ്ടി: നഗരസഭയിലെ 41-ാം വാർഡി മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി.വാർഡ് കൗൺസിലർ സിന്ധു സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വാർഡിലെ ചെറിയ തോട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു. .തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.